Udskriv
Kategori: Uncategorised
Visninger: 1221

 

Faxe Skytteforening

Vedtægter

§1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er FAXE SKYTTEFORENING.

Foreningen er stiftet i 1911 og dens hjemsted er Fakse Kommune.

 

§2

Formål Faxe

Skytteforenings formål med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i skydning og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Foreningens formål er endvidere at dyrke skydning som idræt og konkurrence samt på anden måde virke for skydesportens fremme.

 

§3

Organisatoriske forhold Foreningen er gennem DGI Storstrømmen tilsluttet DGI og derved undergivet disses vedtægter.

Faxe Skytteforening er ligeledes tilsluttet Sjællands Skytte Forbund (SSF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

Ved udmeldelse af DGI-Storstrømmen eller SSF afleveres de herfra modtagne materialer, som er deres ejendom.

 

§4

Medlemmer

 

§4.1

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

 

§4.1.1

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§5

Bestyrelse

 

§5.1

Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 9 medlemmer.

 

§5.2

Valgbare er alle aktive medlemmer over 16 år. Dog skal formanden, kasseren samt mindst 4 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer være personligt myndige.

 

§5.3

Formanden kan ikke være på valg samtidig med kasserer og næstformand. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 

§5.4

Foreningen er af politimesteren i den politikreds hvor foreningen er hjemmehørende, bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

Foreningen har pligt til at orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§6

Udvalg Foreningen kan efter godkendelse på generalforsamlingen nedsætte udvalg for skydning m.v.

 

§7

Kontingent Kontingentperioden følger kalenderåret og betales forud.

Følgende års kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

 

§8

Hæftelse

 

§8.1

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

§8.2

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

 

§8.3

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§9

Generalforsamling

 

§9.1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned.

 

§9.2

Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved annoncering i lokal ugepresse eller ved brev til de stemmeberettigede medlemmer.

 

§9.3

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage forud.

 

§9.4

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

 

§9.5

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

 

§9.6

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§10

Ordinær generalforsamling På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 2. Aflæggelse af formandsberetning 3. Godkendelse af revideret regnskab 4. Behandling af forslag 5. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår 6. Valg af bestyrelse jf. § 5. A. Formand (kun lige år) B. Kasserer (kun ulige år) C. Næstformand (kun ulige år) D. 3 Bestyrelsesmedlemmer F. 2 Suppleanter G. 1 Bilagskontrolant H. 1 Bilagskontrolant suppleant 7. Eventuelt

 

 

§11

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

§12

Foreningens tegnelse Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kasseren. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

 

 

 

 

§13

Forretningsorden Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen/udvalget - senest ved næste møde.

 

§14

Regnskab Foreningens regnskab følger kalenderåret, og senest den 1. marts afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.  

     

§15  

Foreningens opløsning

 

§14.1

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse § 11).

 

§14.2

Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig, skal den til moderorganisationerne jf. § 2, aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt for skyttegruppens vedkommende kartoteker over registreringspligtige våben.

 

§14.3

Udover det i stk. 2 nævnte tager den opløsende generalforsamling stilling til den øvrige formues anvendelse, under hensyntagen til Folkeoplysningsloven.

 

 

Således vedtaget den 31. marts 2005

 

________________________________________

Dirigentens underskrift